Rozproszony System Edukacji

Z Dyplom.edu.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wstęp

EduP2P jest Rozproszonym Systemem Edukacji, stworzonym w celu umożliwienia pracowitym, uczciwym i ambitnym ludziom zdobywania praktycznej, poszerzającej horyzonty myślowe wiedzy i osiągania sukcesów zawodowych. Użytkownicy EduP2P są nagradzani za uczenie się, nauczanie innych i prowadzenie badań naukowych, mają również możliwość znalezienia pracy, w której wymagane są ich umiejętności.

Rdzeniem systemu edukacyjnego jest graf wiedzy składający się z kursów i egzaminów. Do kursów dołączone są oferty pracy, do których wykonywania wymagana jest zawarta w tych kursach wiedza. Od reputacji użytkownika zależą jego uprawnienia, możliwość funkcjonowania i interakcji z podmiotami systemu. Wartość reputacji jest sumą reputacji naukowej, będącej odzwierciedleniem dorobku naukowego wewnątrz systemu EduP2P, reputacji projektowej, odzwierciedlającej doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów i reputacji handlowej, świadczącej o jakości i wartości sprzedanych dóbr lub usług i umiejętności nawiązywania relacji z klientami.

Prezentacja

W prezentacji przedstawiono podstawowe założenia projektu, jego zalety i wady oraz związane z nim liczne szanse i jeszcze liczniejsze zagrożenia.

PrezentacjaEduP2P.pdf

Relacja między Wiedza i Prawdą a Dobrem i Złem

Istnienie w człowieku i rozwijanie zdolności twórczych daje więcej możliwości tworzenia Dobra niż brak rozwijania tych zdolności.1 Zagadnienie wiedzy i niewiedzy jest – wbrew wielu potocznym mniemaniom – ściśle związane z zagadnieniem Dobra i Zła, i to związane nie tylko pod jednym aspektem. Jeśli bowiem wybieramy między Dobrem a Złem, jeśli wybieramy określone postępowanie, jeśli oceniamy pod względem moralnym własne lub czyjeś działanie, to czynimy tak na ogół nie tylko na podstawie informacji, które posiadamy o danym działaniu, lecz także na podstawie wielu innych informacji, często na podstawie całości naszej wiedzy opartej na różnego rodzaju racjonalnych bądź częściowo racjonalnych przesłankach. Przy tzw. wyborze moralnym czy też przy ocenie moralnej nie jest zatem obojętny ani rodzaj posiadanej przez nas wiedzy, ani jej ilość i stopień uzasadnienia.2 Wiedza ułatwia również rozróżnienie prawdy od kłamstwa. Prawdy nie utożsamiamy prawie nigdy ze Złem, chociaż niekiedy może wydawać się okrutna czy też twarda i nieubłagana. Jeśli z czymkolwiek utożsamiamy prawdę – to niemal zawsze z Dobrem. Prawda jest wiedzą o rzeczywistości takiej, jaka istnieje – osiąganej na drodze obserwacji i rozważań, nauki lub intuicji. A wiedzę o realnie istniejącej rzeczywistości traktuje zawsze jak Dobro. Prawda równoznaczna jest bądź z Dobrem, bądź stanowi jego część nieodłączną, tak iż nie może być Dobra bez Prawdy. Natomiast kłamstwo i fałsz niemal zawsze są Złem, nie są z nim zaś równoznaczne i – niekiedy przynajmniej – nie stanowią jego części nieodłącznej. Kłamstwo podważa lub niszczy zaufanie, rozbija grupy, skłóca ludzi, każe im otaczać się „murem obronnym”, wzmaga lęk i wzmaga także atak powodowany lękiem.3 Wiedza ułatwia demaskowanie kłamstwa, wiedza pozwala więc zapobiegać Złu.

Cele

Motywacją do podjęcia prac nad rozproszonym, niezależnym systemem edukacji EduP2P jest chęć sprawienia by ludzie więcej się uczyli i byli bardziej twórczy, a mądrzy, pracowici, uczciwi ludzie, dążący do szczytnych celów, byli bogaci i posiadali większe wpływy oraz by ludzkość bardziej szanowała naukę i była przez to mniej podatna na manipulacje. Tradycyjny system edukacji jest często nudny i niewydajny pod względem przekazywania wiedzy i rozwijania zainteresowań, dlatego celem EduP2P jest sprawienie by ludzie zaczęli nauczać się i motywować nawzajem. EduP2P ma sprawić by słowo uczyć kojarzyło się z bogacić, rozwijać, zdobywać wpływy lub mieć udane życie towarzyskie. Autorzy chcą by nauka i nauczanie stało się modne i dochodowe oraz * nadać krótkoterminowy, ekonomiczny sens prowadzeniu badań podstawowych. System ma spowodować, by:

  • do zdobywania umiejętności i do sukcesu zawodowego prowadziła prosta droga,
  • sukces w większym stopniu wynikał z pracowitości, wytrwałości i inteligencji (którą na drodze wytrwałej nauki da się zwiększyć),
  • ludzie stali się świadomi jak funkcjonuje świat i niezależni od zastanych struktur organizacyjnych,
  • byli bardziej zmotywowani do uczenia się,
  • zaczęli doceniać siłę nauki, tak jak cenią pieniądze, odpoczynek lub rozrywkę,
  • znali z jakimi problemami zmaga się technika i jakie nowe rozwiązania techniczne należałoby opracować,
  • wiedzieli na jakie pytania nauka nie odkryła jeszcze odpowiedzi,
  • nauczanie było bardziej opłacalne od sprzedaży alkoholu, uprawiania lichwy, manipulacji, prostytucji (w szczególności mentalnej) i złodziejstwa.

Treść projektu

EduP2P_v_robocza.pdf