System Edukacji Peer To Peer

Cele

Idea przyświecająca przedsięwzięciu budowy Systemu Edukacji Peer To Peer to sprawienie by ludzie zaczeli nauczać się nawzajem. Tradycyjny system edukacji jest niedostatecznie wydajny pod względem przekazywania wiedzy i rozwijania zainteresowań. Chcemy sprawić by słowo uczyć kojarzyło się z bawić, bogacić, rozwijać i zdobywać siłe. Chcemy by nauka i nauczanie stało się modne i dochodowe oraz nadać ekonomiczny sens badaniom podstawowym. Do pracy nad systemem motywuje nas chęć sprawienia by:

Struktura społeczna człowieka

Do czasów rewolucji neolitycznej ludzie, prowadząc zbieracko-łowiecki tryb życia, byli w pełni zintegrowani z ekosystemem i częścią łańcucha pokarmowego. Wraz z zastępowaniem zbieractwa i łowiectwa rolnictwem nastąpiła profesjonalizacja życia ludzkiego i struktura społeczna uległa skomplikowaniu. Na dalszą komplikację struktury społecznej miały wpływ między innymi rewolucja urbanistyczna, wynalezienie pieniądza kruszcowego, wprowadzenie w rolnictwie trójpolówki, wynaleznienie druku, dwie rewolucje przemysłowe i trwająca rewolucja naukowo-techniczna.

Analizując schemat z ilustracji 1, przedstawiający obecną strukturę społeczną, możemy pośrednio prześledzić rozwój ludzkiej cywilizacji. Dzięki udomowieniu roślin i zwierząt człowiek zaczał prowadzić osiadły tryb życia budując trwałe osady i pracując na roli. Wraz z rozwojem wydajności rolnictwa, niektóre osady wzrosły do rozmiarów miast posiadających szkolnictwo, organy władzy religijnej i państwowej, własne prawo i panteon bogów. Z czasem miasta, najczęściej te połączone w wierze, języku, strategicznym interesie lub po prostu na skutek militarnego podboju, zaczęły formować państwa, których władcy urzędowali na dworach, budowali fortyfikacje, prowadzili wojny i otwierali uniwersytety. Ich granice wpływów ukonstytuowane były siłą militarną i sojuszami. Rewolucje przemysłowe pozwoliły na dalszą relokację ludności z pracy na roli do pracy w miastach, w szczególności w fabrykach. Do funkcjonowania fabryki, poza niewykształconą siłą roboczą, potrzebna była kadra techniczna i zarządzająca. Wprowadzono więc powszechne szkolnictwo, zaczęły powstawać technika i uniwersytety techniczne. Rozwój fabryk, wzrost ilości produkowanych dóbr konsumcyjnych, spadek ich ceny i wzrost konsumpcji przyczynił się do specjalizacji profesji. Instytucje finansowe, wprowadzajc do obrotu pieniądz fiducjarny, przyczyniły się do dalszego wzrostu konsumpcji. Ogromny wpływ na funkcjonowanie ludzkości wywarły organy władzy państwowej, które prowadząc politykę zagraniczną przy udziale wojska, były zmuszone uczestniczyć w wyścigu zbrojeń, rozwijając rodzimy przemysł lub importując uzbrojenie. By udział w tym wyścigu był możliwy i do utrzymania władzy nad danym terytorium,rządy były zmuszone do pożyczania pieniedzy od organizacji finansowych, przyczyniając się do ogromnego rozrostu ich wpływów. Obszar wpływów instytucji finansowych został zaznaczony na ilustracji 1 kolorem błekitnym. Efektem rozwoju przemysłu zbrojeniowego w XX wieku był szereg odkryć naukowych i technicznych, takich jak loty kosmiczne, energetyka jądrowa, Internet. Powstanie Internetu przyczyniło się do przyspieszenia wymiany informacji, ułatwienia prowadzenia pracy naukowej i wzrostu częstości wprowadzania innowacji technicznych – rozwój technologii przyspieszył.

Ilustracja 1: Schemat zależności panujących w ludzkiej cywilizacji

Procesy społeczne były zarówno przyczyną jak i rezultatem wzrostu wiedzy, wygenerowanej przez naszą cywilizację. Uczenie się przyczynia się do zmiany przekonań i zachowań, kształtuje osobowość i dostosowuje człowieka do funkcjonowania w społeczeństwie. Trafna i praktyczna edukacja okazuje się również doskonałą, długoterminową inwestycją, która może procentować nie tylko w kategoriach finansowych. Osiągnięcie sukcesów w nauce wymaga od uczniów zaangażowania, systematyczności i nakładów czasowych, jednak dzięki Internetowi dostęp do wartościowych treści edukacyjnych jest powszechny i tani.

Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie by wraz ze wzrostem stopy zyciowej szerokie masy ludzkie coraz więcej czasu poświęcały na naukę, stawały się mądrzejsze, osiągały sukcesy zawodowe a ich pozycja materialna i społeczna rosła i wyrównywała się. W krajach zindustrializowanych można zaobserwować jednak odwrotne zjawiska. Edukacja jest niedoceniana, uczniowie, zamiast zaangażować się w naukę, trwonią całe dnie np. na gry komputerowe a prestiż nauczyciela podupada. Nauka wydaje się ludziom niepraktyczna, nudna i czasem sprzeczna z osiąganiem sukcesów zawodowych i finansowych. Ponadto przekaz medialny oferuje społeczeństwu błędne wzorce. Środki masowego przekazu działają populistycznie, promując osoby wyróżniające się nie mądrością a oratorstwem, gwiazdorstwem i często idącym w parze zepsuciem moralnym i intelektualnym. Brak właściwych wzorców nie pozwala ludziom się rozwijać, a ogólnodostępne używki potęgują problemy. Nawet jeśli mają w sobie wystarczającą ilość ambicji i zawziętości, to najczęściej nie potrafią odnaleźć drogi do sukcesu, gdyż jest ona mglista, pełna złudnych nadziei i ślepych uliczek.

Dla człowieka próbującego odnaleźć swoją życiową drogę, kilka słów porady od osoby doświadczonej życiowo i zawodowo może mieć ogromną wartość, gdyż teoria przekazywana w szkołach bardzo często nie wystarcza do optymalnego zawodowo ukierunkowania człowieka. Nauczanie w grupach składających się z kilunastu lub więcej uczniów również nie jest efektywne. Nauczyciele nie są w stanie dopilnować czy wszyscy biorą aktywny udział i czy rozumieją wykładane treści. Metody naucznia znane nam ze szkoły nie są w stanie zapewnić każdemu optymalnej szybkości zdobywania wiedzy, ponieważ ludzie posiadają odmienne zdolności i uczą się w różnym tempie.

Miejsce systemu edukacji peer to peer w społeczeństwie

System edukacji peer to peer można ulokować w otoczeniu szerokich mas ludzkich, różnego typu zakładów pracy, szkół i uniwersytetów. Projektowany system ma rozwiązywać problemy edukacji powszechnej i podpowiadać czego i jak się uczyć by osiągnąć sukces zawodowy, by zdobyć wymarzoną pracę. Zgodnie z ilustracją nr. 2 edukacja peer to peer ma być uzupełnieniem edukacji powszechnej. System ma udostępniać wysokiej jakości materiały edukacyjne, oceniać wiedzę użytkowników, umożliwiać wzajemne nauczanie, szacować czas potrzebny do zrozumienia określonego zakresu materiału lub do zdobycia pracy dającej określony poziom zarobków, a nawet nagradzać za udział w rozwijaniu systemu i postępy w nauce.

Ilustracja 2: Edukacja peer to peer jako uzupełnienie edukacji powszechnej

Aby system mógł być niezalezny od zewnętrznych organizacji, skalowalny, a także interaktywny, wszelkie rozliczenia wewnętrzne powinny odbywać się za pomocą wirtualnych żetonów, które będą przyznawane w nagrodzie za niektóre działania na rzecz społeczności i systemu komputerowego oraz mogą stanowić środek wymiany handlowej. Poza wirtualnymi żetonami system zawierać będzie algorytm ewaluacji reputacji społecznej użytkowników. Punkty reputacji są niezbywalne i nie mogą podlegać wymianie. Reputacja użytkownika jest zalezna od struktury sieci społecznej w jego otoczeniu, która jest efektem jego aktywności oraz od jego wyników edukacyjnych.

Motywacja do udziału w systemie

System jest adresowany do ambitniejszej części naszej populacji, która to posiada potencjał aby zmotywować pozostałe jednostki do działania. Powody skłaniające do wzięcia udziału w funkcjonowaniu systemu można podzielić według poniższych kategorii:

Edukacyjne

Materialne

Prestiżowe

Towarzyskie

Ideologia i samorealizacja

Praktyczne

Przykładowe powody do udziału w systemie oraz grupa odbiorców jego treści zostały wymienione na ilustracji nr 3.

Ilustracja 3: Motywacje do uczestniczenia w systemie i grupa odbiorców

Graf wiedzy

Ilustracja nr 4 przedstawia graf wiedzy matematycznej, na który składają się relacje pomiędzy jej obszarami. Aby zrozumieć pewien dział wiedzy, najpierw nalezy zrozumieć dziedziny, z których ten dział czerpie. Do zrozumienia zasady zachowania energii niezbędne jest wcześniejsze zrozumienie czym jest energia mechaniczna, kinetyczna i potencjalna. Aby wiedzieć czym jest energia potencjalna należy rozumieć siłę i pracę. By wiedzieć co to siła, potrzebna jest znajomość zasad dynamiki, znajomosć wielkości i jednostek fizycznych, podstaw rachunku wektorowego i podstaw analizy matematycznej. By rozumieć rachunek wektorowy niezbędna jest znajomośc podstaw geometrii i podstaw arytmetyki. Natomiast do zrozumienia bilansu energetycznego organizmów żywych, należy wiedzieć czym jest zasada zachowania energii i znać podstawy przemiany materii. Złożone relacje między działami nauki sprawiają, że najodpowiedniejszą formą jednoczesnej wizualizacji różnych obszarów wiedzy jest graf, w którym wierzchołkami są zagadnienia tematyczne a krawędziami relacje między nimi.

Ilustracja 4: Graf wiedzy matematycznej

Algorytmy wspomagające osiąganie celów

Osoby o praktycznym podejściu do nauki często uczą się po to by zdobyć wymarzony zawód lub posiąść umiejętności, które przydadzą się w pracy. W szczególności studenci kierunków technicznych powinni być zainteresowani zdobyciem umiejętności dających szerokie perspektywy zawodowe, gdyż celem politechnik jest przygotowanie do pracy w przemyśle. Choć w Interencie dostępnych jest mnóstwo wysokiej jakości materiałów, samodzielna i nienadzorowana przez doświadczonych mentorów, nauka przedmiotów technicznch jest często w większości przypadków zbyt wymagającym zadaniem. Ludziom brakuje motywacji do codziennej, kilkugodzinnnej nauki skomplikowanych zagadnień, gdy nie ma pewności, że ten wysiłek przyniesie oczekiwany rezultat i gdy nie jest wiadome na co powinno się najbardziej zwrócić uwagę.

Rozwiązaniem tego problemu są algorytmy routignu pracujące na grafie wiedzy, które nadzorują i analizują postępy w nauce i podpowiadają użytkownikowi, po wstępnym zapoznaniu się z jego umiejętnościami i szybkością uczenia się, ile czasu zajmie mu osiągnięcie wyznaczonego celu zawodowego lub naukowego. Ilustracja nr 5 przedstawia podzbiór grafu wiedzy matematycznej i informatycznej związanej z zawodem programista Python i analityk danych.

Algorytm działałby analogicznie do urządzeń GPS ułatwiających nawigację podczas jazdy samochodem, byłby nawigacją w edukacji. Ponadto mógłby podpowiadać czego należy się uczyć i ile czasu trzeba poświęcić by uzyskać najlepiej płatną pracę lub jakie zarobki można osiągnąć jeżeli poświęci się np. 100 godzin na naukę. Umożliwiałby wybór różnych dróg edukacyjnych, np. najszybszej lub dającej najpełniejsze wyjaśnienie zagadnienia. Co więcej, dzięki zastosowaniu wirtualnych żetonów i systemu reputacji, motywowałyby do systematycznej nauki.

Ilustracja 5: Podzbiór grafu wiedzy matematycznej i informatycznej z dołączonymi ofertami pracy

Algorytmy wspomagające osiąganie celów naukowych zostały częściowo zaimplementowane w serwisach MatMat.edu.pl i KhanAcademy.org

Kursy i lekcje

Każdy z węzłów grafu wiedzy odpowiada kursom dostępnym w serwisie. Kursy są podzielone na lekcje o treści możliwej do przyswojenia w czasie od kilku minut do kilku godzin. Kurs i lekcje zawierają: teorię, zadania z rozwiązaniami, zadania do samodzielnego rozwiązania, linki do korepetytorów, sprawdzian lub egzamin. O ile to możliwe, każda lekcja zawiera w opisie wyraźnie wyszczególnione zastosowanie wykładanej wiedzy.

Kursy przed publikacją podlegają recenzji, a te które jej nie przeszły, ale nie są spamem, są publikowane w dziale „Materiały, które nie przeszły recenzji”

Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=System_Edukacji_Peer_To_Peer&oldid=116
Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=System_Edukacji_Peer_To_Peer&oldid=116