Main Page

Revision as of 17:30, 3 May 2019 by Kuba (talk | contribs)

System edukacji peer to peer

Cele

Idea przyświecająca przedsięwzięciu to sprawienie by ludzie zaczeli nauczać się nawzajem. Tradycyjny system edukacji jest niedostatecznie wydajny pod względem przekazywania wiedzy i rozwijania zainteresowań. Chcemy sprawić by słowo uczyć kojarzyło się z bawić, bogacić, rozwijać i zdobywać siłe. Chcielibyśmy by nauka i nauczanie stało się modne i dochodowe oraz nadać ekonomiczny sens badaniom podstawowym. Do pracy nad systemem motywuje nas chęć sprawienia by:

Struktura społeczna człowieka

Do czasów rewolucji neolitycznej ludzie, prowadząc zbieracko-łowiecki tryb życia, byli w pełni zintegrowani z ekosystemem i częścią łańcucha pokarmowego. Wraz z zastępowaniem zbieractwa i łowiectwa rolnictwem nastąpiła profesjonalizacja życia ludzkiego i struktura społeczna uległa skomplikowaniu. Na dalszą komplikację struktury społecznej miały wpływ między innymi rewolucja urbanistyczna, wynalezienie pieniądza kruszcowego, wprowadzenie w rolnictwie trójpolówki, wynaleznienie druku, dwie rewolucje przemysłowe i trwająca rewolucja naukowo-techniczna.

Analizując schemat z ilustracji 1, przedstawiający obecną strukturę społeczną, możemy pośrednio prześledzić rozwój ludzkiej cywilizacji. Dzięki udomowieniu roślin i zwierząt człowiek zaczał prowadzić osiadły tryb życia budując trwałe osady i pracując na roli. Wraz z rozwojem wydajności rolnictwa, niektóre osady wzrosły do rozmiarów miast posiadających szkolnictwo, organy władzy religijnej i państwowej, własne prawo i panteon bogów. Z czasem miasta, najczęściej te połączone w wierze, języku, strategicznym interesie lub po prostu na skutek militarnego podboju, zaczęły formować państwa, których władcy urzędowali na dworach, budowali fortyfikacje, prowadzili wojny i otwierali uniwersytety. Ich granice wpływów ukonstytuowane były siłą militarną i sojuszami. Rewolucje przemysłowe pozwoliły na dalszą relokację ludności z pracy na roli do pracy w miastach, w szczególności w fabrykach. Do funkcjonowania fabryki, poza niewykształconą siłą roboczą, potrzebna była kadra techniczna i zarządzająca. Wprowadzono więc powszechne szkolnictwo, zaczęły powstawać technika i uniwersytety techniczne. Rozwój fabryk, wzrost ilości produkowanych dóbr konsumcyjnych, spadek ich ceny i wzrost konsumpcji przyczynił się do specjalizacji profesji. Instytucje finansowe, wprowadzajc do obrotu pieniądz fiducjarny, przyczyniły się do dalszego wzrostu konsumpcji. Ogromny wpływ na funkcjonowanie ludzkości wywarły organy władzy państwowej, które prowadząc politykę zagraniczną przy udziale wojska, były zmuszone uczestniczyć w wyścigu zbrojeń, rozwijając rodzimy przemysł lub importując uzbrojenie. By udział w tym wyścigu był możliwy i do utrzymania władzy nad danym terytorium,rządy były zmuszone do pożyczania pieniedzy od organizacji finansowych, przyczyniając się do ogromnego rozrostu ich wpływów. Obszar wpływów instytucji finansowych został zaznaczony na ilustracji 1 kolorem błekitnym. Efektem rozwoju przemysłu zbrojeniowego w XX wieku był szereg odkryć naukowych i technicznych, takich jak loty kosmiczne, energetyka jądrowa, Internet. Powstanie Internetu przyczyniło się do przyspieszenia wymiany informacji, ułatwienia prowadzenia pracy naukowej i wzrostu częstości wprowadzania innowacji technicznych – rozwój technologii przyspieszył.

Procesy społeczne były zarówno przyczyną jak i rezultatem wzrostu wiedzy, wygenerowanej przez naszą cywilizację. Uczenie się przyczynia się do zmiany przekonań i zachowań, kształtuje osobowość i dostosowuje człowieka do funkcjonowania w społeczeństwie. Trafna i praktyczna edukacja okazuje się również doskonałą, długoterminową inwestycją, która może procentować nie tylko w kategoriach finansowych. Osiągnięcie sukcesów w nauce wymaga od uczniów zaangażowania, systematyczności i nakładów czasowych, jednak dzięki Internetowi dostęp do wartościowych treści edukacyjnych jest powszechny i tani.

Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie by wraz ze wzrostem stopy zyciowej szerokie masy ludzkie coraz więcej czasu poświęcały na naukę, stawały się mądrzejsze, osiągały sukcesy zawodowe a ich pozycja materialna i społeczna rosła i wyrównywała się. W krajach zindustrializowanych można zaobserwować jednak odwrotne zjawiska. Edukacja jest niedoceniana, uczniowie, zamiast zaangażować się w naukę, trwonią całe dnie np. na gry komputerowe a prestiż nauczyciela podupada. Nauka wydaje się ludziom niepraktyczna, nudna i czasem sprzeczna z osiąganiem sukcesów zawodowych i finansowych. Ponadto przekaz medialny oferuje społeczeństwu błędne wzorce. Środki masowego przekazu działają populistycznie, promując osoby wyróżniające się nie mądrością a oratorstwem, gwiazdorstwem i często idącym w parze zepsuciem moralnym i intelektualnym. Brak właściwych wzorców nie pozwala ludziom się rozwijać, a ogólnodostępne używki potęgują problemy. Nawet jeśli mają w sobie wystarczającą ilość ambicji i zawziętości, to najczęściej nie potrafią odnaleźć drogi do sukcesu, gdyż jest ona mglista, pełna złudnych nadziei i ślepych uliczek.

Dla człowieka próbującego odnaleźć swoją życiową drogę, kilka słów porady od osoby doświadczonej życiowo i zawodowo może mieć ogromną wartość, gdyż teoria przekazywana w szkołach bardzo często nie wystarcza do optymalnego zawodowo ukierunkowania człowieka. Nauczanie w grupach składających się z kilunastu lub więcej uczniów również nie jest efektywne.

Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=Main_Page&oldid=11
Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=Main_Page&oldid=11